Datagestuurd onderwijs is stuurloos

gestuurdDatagestuurd onderwijs is al enkele jaren een grote belofte. Het wordt tijd dat die belofte wordt ingelost. De gedachte achter datagestuurd onderwijs is dat de leerwinst (toename van kennis en vaardigeden tussen twee meetmomenten) wordt gemeten en in kaart gebracht. Met als doel het verbeteren van het onderwijs. Daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn. In de afgelopen jaren zijn een aantal pilots uitgevoerd. In het rapport ‘Pilots Leerwinst/Toegevoegde waarde VO’ (augustus 2015) was de belangrijkste conclusie dat op lang niet alle scholen daadwerkelijk ‘datagestuurd’ wordt gewerkt.

In het rapport werd over de pilots het gesteld dat:

  • het goed mogelijk is om de leerwinst van leerlingen te meten, op basis van de op school al aanwezige toets- en overige leerlinggegevens. Het gaat dan wel nadrukkelijk om cognitieve vaardigheden. Vooralsnog zijn geen geschikte meetinstrumenten beschikbaar om niet-cognitieve vaardigheden, zoals creativiteit, persoonlijkheidsvorming etc., in kaart te brengen;
  • het goed meten van de toegevoegde waarde nog niet haalbaar is. Geconcludeerd werd dat hiervoor onder andere nog meer geavanceerde statistische modellen nodig zijn;
  • veel scholen nog geen – of niet optimaal – gebruik maken van de mogelijkheid om de leerwinst te meten en op basis hiervan het onderwijs bij te stellen. Een belangrijke reden hiervoor is dat het bij docenten en teamleiders nog aan kennis ontbreekt over hoe ze dit precies kunnen doen. Het juist analyseren van de data en het vervolgens verbinden van verbeteracties hieraan, wordt vaak nog als ingewikkeld ervaren.

Zoals u kunt lezen wordt het woord IT hierin niet genoemd. Dat is op zich prima want datagestuurd onderwijs is net als gedifferentieerd onderwijs vooral mensenwerk. Toch is tussen de regels goed te lezen dat IT hier een enorm belangrijk hulpmiddel kan zijn. Met name het verzamelen en analyseren van data is de plek waar IT zich al heeft bewezen heeft. Zeker in het bedrijfsleven maar ook binnen bijvoorbeeld de zorg is het analyseren van data om ‘wat dan ook’ te verbeteren inmiddels gemeengoed. Maar als IT daar zo’n belangrijke, ondersteunende, rol in heeft dan kan het onderwijs wel een fikse uitdaging tegemoet zien.

Hoewel IT een steeds grotere rol krijgt in het onderwijs ligt het qua professionaliteit nog altijd in de achterhoede. De infrastructuur binnen scholen (het geheel van computers en netwerken) komt in rap tempo op een hoger plan. De informatiehuishouding (architectuur) is echter bij veel onderwijsinstellingen nog altijd van een bedroevend niveau. En juist dit wordt een enorme uitdaging. Voor het op orde brengen van de infrastructuur kunnen externe (technische) partijen u flink op weg helpen. Voor de informatiehuishouding geldt dit maar deels. U kunt geholpen worden met het opstellen van een goede architectuur maar het onderhouden dient u toch echt zelf te doen. En dat vraagt om specialistische kennis. Het wordt dan ook tijd dat informatiemanagement binnen het onderwijs stevig op de kaart wordt gezet. Anders wordt het helemaal niks met die belofte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *