Strategisch beleidsplan oké, hoe nu verder?

BestemmingsplanHet strategisch beleidsplan 2018 is compleet. Directie, CvB en RvT zijn akkoord. Vaardigheden voor de 21ste eeuw, gepersonaliseerd leren en passend onderwijs zijn nadrukkelijk benoemd. De onderliggende pijler is ICT. We zijn het helemaal met elkaar een. Onze schoolverlaters gaan 100% aansluiting vinden bij de moderne maatschappij. Het ‘wat’ staat. En nu verder met het ‘hoe’.

Hoe gaan we bereiken dat ICT het ‘wat’ gaat ondersteunen? Wat betekent dit voor de organisatie in termen van menskracht, expertise, geld, opleiding, infrastructuur, architectuur etc. En wie gaat er voor zorgen dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan ook daadwerkelijk behaald worden? En hoe pakken we dit aan?

In onze dagelijkse praktijk hebben we goede ervaring met het opstellen van een bestemmingsplan voor IT. Dit in analogie met een bestemmingsplan wat een gemeente opstelt. De gemeente heeft een visie op haar grondgebied en laat een indeling naar natuur, bedrijventerreinen, huizen, winkelcentra etc. opstellen. Daarnaast worden architecturale aspecten bepaald zoals erfgrens, goothoogte en kleur van de dakpannen.

Projectontwikkelaars, architecten en privé personen kunnen aan de slag met projecten. Die worden wel eerst getoetst aan het bestemmingsplan. Past dit en de initiatiefnemer heeft de financiën dat gaat het project van start. Een bestemmingsplan voor IT werkt net zo. De organisatie heeft een visie en ambitie bepaald over wat IT voor het onderwijs moet betekenen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de technische infrastructuur.

Ook worden er in het bestemmingsplan afspraken gemaakt over hoe dit organisatorisch bewaakt en aangestuurd gaat worden. Projectinitiatieven die uit de organisatie komen worden getoetst aan het bestemmingplan en zo lang dit past helpt dit de organisatie in de richting van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan. Resultaat: er is gerichte beweging zonder dat er iets afgedwongen wordt. Een bestemmingsplan voor IT maakt impliciete denkbeelden over IT de klas concreet, stemt onderlinge verwachtingspatronen af en legt het het ambitieniveau vast. Kortom een hulpmiddel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en voorwaartse beweging te bewerkstelligen.

Onderwijs presentatie V1.7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *