Aan de slag met andere onderwijsdoelen en een ander curriculum

UnknownHet College van Bestuur van INOS gaf pas op de personeelsdag aan dat men liever gaat voor een 7 voor Grenzeloos Leren (lees: 21e eeuwse vaardigheden) dan voor een 10 voor de CITO. En de stichting Fluenta waar ik als lid van de Raad van Toezicht actief ben heeft recent een leerwerkgemeenschap 21e eeuwse vaardigheden opgericht. Zomaar twee stichtingen in het PO die vinden dat het anders moet in het onderwijs en daarmee een mogelijke discussie met de inspectie voor lief nemen. Hoewel: ook Den Haag lijkt nu echt in beweging te komen.

 

Brief van staatsecretaris Dekker aan de Tweede Kamer

Op 17 november j.l. heeft staatssecretaris Dekker namelijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het volgende stelt:

“Er is op dit moment alle reden om ons te bezinnen op de brede opdracht van het funderend onderwijs. Ondanks het feit dat de Commissie-Dijsselbloem zes jaar geleden al pleitte voor een herwaardering van de onderwijsinhoud (het ‘wat’), is de discussie daarover de afgelopen jaren te fragmentarisch en vaak ad hoc gevoerd. Het gesprek over de brede opdracht van het hele funderend onderwijs in zijn totaliteit en samenhang – over wat onze kinderen nu eigenlijk moeten ‘kennen’ en ‘kunnen’ aan het eind van hun schoolperiode – heeft in Nederland weinig aandacht gekregen. Mede geïnspireerd door landen als Noorwegen en Schotland, waar een curriculumdiscussie zowel binnen als buiten het onderwijs veel positieve energie heeft losgemaakt, vind ik het tijd om ook hier dit gesprek aan te gaan.”

Onderkend wordt dat de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs als te weinig richtinggevend worden ervaren en onvoldoende aansluiten bij het
ambitieniveau van veel scholen, leraren en leerlingen. Naast aandacht voor kennis moet er veel meer aandacht komen voor vaardigheden, persoonsvorming en talentontwikkeling. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Maar toch: hulde aan de staatssecretaris.

Hij wil een maatschappelijke discussie met het onderwijssector en maatschappelijke partners opstarten die antwoord moet geven op de volgende vragen:

a. Welke kennis en vaardigheden moeten een plek krijgen in het curriculum zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt?
b. Welke kennis en vaardigheden moeten worden verankerd in het curriculum zodat leerlingen volwaardig leren te participeren in een pluriforme democratische samenleving?
c. Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling en hoe moet dit tot uitdrukking komen in het curriculum?

 

Samen met de PO-raad en de VO-raad wordt begin 2015 een proces opgestart waarin ouders, leerlingen, leraren, vakverenigingen, vervolgonderwijs, wetenschappers, (toekomstige) werkgevers, mensen uit de wereld van de sport en cultuur etc participeren. Dit proces moet in 2017 worden afgerond. Dan dienen de nieuwe kerndoelen voor PO en VO te zijn vastgesteld en dient het ontwerp voor het nieuwe curriculum klaar te zijn.

 

Blij

Ik word wel blij van dit initiatief. Zowel als ouder, als consultant alsook als bestuurder. Als ouder omdat ik mij er al tijden over verbaas dat mijn kinderen bijvoorbeeld op school tot in groep 8 bezig zijn met leren schrijven, maar bijvoorbeeld geen typeles krijgen. Terwijl ze al hun werkstukken toch echt op een laptop maken. Niet dat de school waar mijn kinderen naar toe gaan heel erg achter loopt als het om onderwijsvernieuwing gaat. Ze doen bijvoorbeeld hele leuke dingen op het gebied van ervaringsgericht leren. Maar toch!

Als consultant en als bestuurder ben ik blij omdat ik hoop dat er nu echt meer ruimte gaat ontstaan voor onderwijsvernieuwing en we samen met schoolleiders en leerkrachten nu echt aan de slag kunnen met die dingen waarvan we met elkaar denken dat die er echt toe doen om kinderen een goede toekomst te geven. Als het even kan neem ik daarbij graag een voorschot op 2017!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *