21e eeuwse vaardigheden: het “hoe”

21ste eeuwse vaardigheden - Expanding Visions

Na in de twee vorige blogs te zijn ingegaan op het “waarom” en het “wat” van de 21e eeuwse vaardigheden, sta ik dit keer stil bij het “hoe”. Hoe breng je kinderen de 21e eeuwse vaardigheden bij en bereid je ze voor op de beroepen waarvan we nu nog niet weten wat die inhouden?

Vier aandachtsgebieden

Uit de literatuur komt naar voren dat je als onderwijsinstelling op vier gebieden wijzigingen moet doorvoeren om het leren van de 21e eeuw vorm te geven, te weten leerdoelen en toetsen, curriculum en instructies, professionalisering en leeromgeving. Genoemde aandachtsgebieden worden hierna verder uitgewerkt.

Leerdoelen en toetsen

Allereerst zullen leerdoelen geformuleerd moeten worden ter operationalisering van de 21e eeuwse vaardigheden zoals benoemd in mijn vorige blog. Vervolgens moeten toetsen worden ontwikkeld om te kunnen bepalen of deze leerdoelen gehaald worden.

Curriculum en instructies

In feite gaat het hier om zowel de inhoud alsook de flow van het onderwijsproces. Niet alleen moet de inhoud worden aangepast aan de onderwijsdoelen, ook zal het onderwijsproces anders vorm moeten gegeven. Leerlingen zullen meer projectmatig moeten werken en meer onderzoek moeten verrichten. IPC-onderwijs en ervaringsgerichtonderwijs bieden op dit vlak belangrijke aangrijpingspunten voor het PO. Methodes zullen naar verwachting een minder prominente rol spelen met betrekking tot het bijbrengen van de 21e eeuwse vaardigheden. De leerlingen worden geacht meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Dit heeft direct gevolgen voor de rol van de leerkracht. Deze krijgt veel meer de rol van inspirator, stimulator, procesbegeleider/coach en kennismakelaar (weten waar kennis te halen is en leerlingen daarmee in contact brengen).

Professionalisering van de leerkracht

Leerkrachten zullen zich moeten voorbereiden op hun nieuwe rol. Daarnaast is het van belang dat leerkrachten IT-vaardig worden. IT zal namelijk een steeds prominentere rol gaan spelen in het onderwijs (zie ook hierna). Niet alleen moeten leerkrachten kunnen omgaan met aanwezige hardware en software. Zij moeten ook de technologische ontwikkelingen volgen en van daaruit de vertaalslag kunnen maken naar het onderwijsproces. T-pack biedt op dit vlak belangrijke aanknopingspunten.

tpack

 

Leeromgeving

In termen van Vier in Balans gaat het hier in feite om de middelen. Zoals hiervoor al aangegeven zal naar verwachting minder gebruik worden gemaakt van methodes. Tegelijkertijd zal vaker een beroep worden gedaan op externen die expert zijn op een bepaald gebied. Dit kan door externen op school uit te nodigen, door excursies te organiseren en door een webconference met een externe op te zetten. Ten slotte zullen in veel gevallen fysieke ingrepen in het schoolgebouw nodig zijn. In Amsterdam zijn PO-scholen bijvoorbeeld bezig met een volledig nieuw gebouwconcept om het projectmatig werken e.d. beter te kunnen faciliteren. Tot slot zal naar verwachting fors geïnvesteerd moeten worden in hard- en software. Op de themasite van Kennisnet staan mooie voorbeelden van IT-toepassingen die ingezet kunnen worden om de diverse 21e eeuwse vaardigheden bij te brengen. Behalve de voorbeelden die daar genoemd worden ben ik ervan overtuigd dat in vrijwel alle scholen de ratio “leerlingen:werkstation” naar beneden moet, bij voorkeur naar 1:1. Nu is dit op veel scholen nog 5:1. Daarnaast verwacht ik dat ook PO-instellingen niet meer om een elektronische leeromgeving (ELO) heen kunnen.

 

Verdere verdieping

Wil je meer weten en je verder in het onderwerp verdiepen dan is er allereerst online de nodige informatie te vinden. Zie bijvoorbeeld http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills, http://wwwO21.nuhttp://www.p21.org, http://www.21stcenturyskills.nl, http://www.leraar24.nl/dossier/3280/21st-century-skills, http://www.onderwijsmaakjesamen.nl, http://atc21s.org of http://skills21.org. Wellicht iets om tijdens de vakantie door te nemen? En wil je gestructureerd aan de slag dan zou je eens kunnen kijken naar de post HBO-opleiding “Specialist 21e eeuws leren” van het Marnixonderwijscentrum (http://www.marnixonderwijscentrum.nl/opleidingen/opleiding/specialist-21e-eeuws-leren-post-hbo.aspx)de basisopleiding van 21st century skills (http://www.21stcenturyskills.nl). Ik heb overigens buiten hetgeen op de websites vermeld staat geen zicht op de inhoud van deze opleidingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *