Regie op IT: een goed voornemen voor 2013?

Regie_stoel (1)Nou, dat weet ik wel zeker: het op adequate wijze invulling geven aan de regiefunctie met betrekking IT!! Op het oog misschien minder belangrijk en minder uitdagend dan bijvoorbeeld de implementatie van bijvoorbeeld “dat al zo lang gewenste ERP-systeem”, maar schijn bedriegt. Sterker nog: zonder adequate regiefunctie kan zoiets als het implementeren van een nieuw informatiesysteem uitlopen op een groot fiasco. De evaluatie van het project Tax-i van de Waterschappen toont dit nog maar eens aan.

 

Het project TAX-i

Deze week verscheen een door Twijnstra Gudde uitgevoerde evaluatie van het project TAX-i. Een project dat in 2005 startte en tot doel had één belastinginningsysteem te bouwen voor alle Waterschappen. 7 jaar (!) later en 17,2 miljoen euro (1) lichter staan de waterschappen met lege handen.  Waar het mis ging? Behalve dat er in technisch opzicht een aantal verkeerde keuzes werd gemaakt, was er volgens Twijnstra Gudde gebrek aan commitment  bij de opdrachtgevers (de Waterschappen) , waren verantwoordelijkheden niet duidelijk belegd en was het Waterschapshuis (shares service center van de waternschappen) dat als opdrachtnemer fungeerde niet in staat het project adequaat aan te sturen. Kortom: op alle fronten ontbrak de regie. Door Ate de Jong (regisseur van o.a. de kaskrakers “Een vlucht regenwulpen” en “Brandende Liefde”) gedefinieerd als “ervoor zorgen dat anderen doen wat jij wilt.”

 

Hoe zorg je voor adequate regie?

Cruciaal voor de regie op IT is betrokkenheid van de business. De business is immers verantwoordelijk voor de inrichting van de werkprocessen en daarmee ook voor de inrichting van de bijbehorende informatievoorziening (al dan niet met behulp van een informatiesysteem). Het is zodoende aan de business om aan te geven waar behoefte aan is, en ook om erop toe te zien dat daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan die behoefte.

Terecht merkt Twijnstra Gudde in haar evaluatierapport op dat het maar de vraag is of een instantie als het Waterschapshuis het TAX-i project had moeten trekken. Het Waterschapshuis is de IT-serviceorganisatie voor alle waterschappen en maakt daarmee onderdeel uit van de aanbodkant. De regie hoort echter nadrukkelijk aan de vraagkant te liggen, en in dit geval dus ook het opdrachtnemerschap. M.i. moet er bij de selectie/bouw en implementatie van een nieuw informatiesysteem altijd iemand uit de business optreden als opdrachtnemer/projectleider. Deze persoon wordt vervolgens inhoudelijk geadviseerd door één of meer business consultants en/of informatieanalisten (als onderdeel van functioneel beheer) en één of meer medewerkers uit de hoek van technisch beheer.

 

Bittere noodzaak

Gegeven de financiële crisis, die zich in 2013 wellicht nog wel meer zal doen gelden dan in 2012, kan niemand zich meer een fiasco als het project TAX-i veroorloven. Vandaar het advies om wanneer dit nog niet het geval is in 2013 actief invulling te gaan geven aan de regie op IT vanuit de business. Een cursus “IT voor niet IT’ers” ter inspiratie is in dat kader wellicht geen slecht idee.

Rest mij u veel succesvolle IT-projecten toe te wensen. Net zoals ik Ate de Jong een nieuwe kaskraker toewens met zijn nieuwste film “Het Bombardement” (hoewel de recensies het tegenovergestelde doen vermoeden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *